Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi

Pobierz

2.Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do funkcji, które menedżer pełni w stosunku do pracowników organizacji.. Żaden biznes nie ma nieograniczonych zasobów.. Istnieje praktycznie niezliczona ilość podejść do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.. Proces i instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi 1.2.1. to spójne podejście do zarządzania pracującymi w organizacji ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów obejmuje m.in. zatrudnianie, rozwój i nagradzanie ludzi w organizacjach oraz kształtowanie właściwych stosunków między kadrą kierowniczą a .Definicja zarządzania zasobami ludzkimi 26 Cele ZZL 27 Teorie ZZL 28 Właściwości ZZL 29 Rozwój koncepcji ZZL 34 Zastrzeżenia dotyczące koncepcji ZZL 35 Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi 38 Etyczny wymiar ZZL 39 Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi - podsumowanie 40 Pytania 41 ROZDZIAŁ 2 STRATEGICZNE ZZL 43 Podstawowe pojęcia .Zarządzanie zasobami.. Nie ma jednoznacznej definicji pojęcia .EK.. Relacje między strategią organizacji a strategią zarządzania zasobami .Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna) można zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji, tj. ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizacje celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad ..

Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.3.

Opisano historię kształtowania samorządów terytorialnych oraz .. aby można było osiągnąć zamierzone cele.. Pojęcie, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi Zdefiniowanie zarządzania zasobami ludzkimi wymaga wyjaśnienia pojęcia zasobu ludzkiego.. Zarzą-dzanie zasobami ludzkimi jest niemal sztuką.Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się kluczem do sukcesu osiąganego przez firmy, jednak za- .. mi ludzkimi w samorządzie.W artykule przedstawiono definicję zarządzania zasobami ludzkimi, cele i instrumenty zarządzania.. Jednym z najważniejszych celów zzl jest ułatwienie organiza-cji osiągnięcia zamierzonego celu strategicznego czy operacyjnego z wykorzystaniem zatrudnionych pracowników, którymi dysponuje ona w danym momencie.. Proces i instrumentarium zarządzania zasobami.F.. Pojęcie zarządzania: cele organizacji a interesy, zarządzanie w ujęciu funkcjonalnym, kryteria oceny zarzadzania, podstawowe parametry zarządzania.. Menedżerowie muszą dzielić budżety wynagrodzeń pSamo pojęcie ,,zarządzanie zasobami ludzkimi" wywodzi się z literatury anglosaskiej i odnosi się do funkcji przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania zasobem ludzkim.. Po pierwsze, należy przyjąć, że ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, czyli ogółem cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają pełnienie różnychCharakterystyka..

Cele zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.4.

Oprócz głównego celu pracy przyj ęto równie Ŝ nast ępuj ące cele szczegółowe: - wyja śnienie istoty zarz ądzania zasobami ludzkimi oraz marketingu personalnego,Zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami (według prof. T. Pszczołowskiego).. W literaturze stosowane jest także pojęcie .Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie.. Przesłanki i cele badań 39 2.2.. Zarządzać znaczy ciągle kształtować organizację według pewnego wzorca.. Jednocześnie, ciągle pojawiająceCel zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi Kwalifikacje i zaangażowanie pracownika Jakość i ilość produkcji oraz usług Cele organizacji Źródło: Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H.. System zarządzania zasobami ludzkimi ma dwa główne cele: ciągła analiza sytuacji z personelem w celu zapewnienia terminowego dostarczenia organizacji; tworzenie dla pracowników najbardziej komfortowych warunków, w których mogą skutecznie realizować swój potencjał pracowniczy i intelektualny.Podstawowe pojęcia z zarządzania..

Zasady zarządzania zasobami ludzkimi 1.2.

Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji (według Griffina).Kluczowe pojęcia i terminy 25 Cele edukacyjne 26 Wprowadzenie - koncepcja ZZL 26 Definicja ZZL 28 Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi 29 Teorie leżące u podstaw zarządzania zasobami ludzkimi 29 Zastrzeżenia wobec pierwotnej koncepcji ZZL 32 Modele ZZL 33 Zarządzanie zasobami ludzkimi współcześnie 36 Pytania 37Wstęp 1. dr Adam Zadroga Czym jest ZZL?. H. Fayol stwierdził, że zarządzanie jest umiejętnością, którą można nabyć, nie zaś wrodzonym darem.. W USA poszukiwano sposobów zarządzania kadrą pracowniczą w taki sposób, aby osiągnąć jak najwyższą wydajność.Zarządzanie zasobami ludzkimi od kilku lat przoduje wśród najpopularniejszych kierunków studiów..

Geneza i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.2.

1 Student zna elementarne pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak system motywacyjny, system ocen okresowych pracowników, zarządzanie karierami itp. EK.. H. Zmieniający się model ZZL.. Istota i cele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi : 67: 3.2.. 2 Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcji i celów, którym służą najważniejsze elementy systemu kadrowego organizacji.Pojęcie, cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi 23 1.4.. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje m.in.: planowanie i przydzielanie zasobów ludzkich.. Ramy zarządzania zasobami ludzkimi.1) zna elementarne pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak system motywacyjny, system ocen okresowych pracowników, zarządzanie karierami itd.. G. Ludzie w organizacji- uwarunkowania zachowań organizacyjnych.. Nic dziwnego - proces zarządzania kapitałem ludzkim jest niezwykle istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub organizacji.. Geneza, pojęcie, cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.1.. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi : 72: 3.3.. Struktura zarządzania .zarzĄdzanie zasobami ludzkimi - hr 1 kompedium wiedzy zarzĄdzania zasobami ludzkimi cechy polityki personalnej pożądane cechy pracowników cele polityki personalnej rozwÓj zarzadzania kadrami etapy rozwojuGłównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja i ocena stosowania marketingowej orientacji w zarz ądzaniu zasobami ludzkimi w handlu detalicznym.. Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia - to nie ludzie są zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp.wartości.. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi 1.2.. Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim 26 1.5.. Ze względu na takie podejście stopniowo rozwinęła się polityka zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która określa cele, metody oraz wyzwania, jakie powinno spełniać prawidłowo działające przedsiębiorstwo.. Pracownik wiedzy w jednostkach samorządu terytorialnego 21 1.3.. We współczesnym świecie zasoby ludzkie (ZL) mają wpływ na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa.. Różnią się one między sobą często tylko niewielkimi szczegółami.Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Tyrańska, Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym , "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1, s. 259.Ogólną genezę zarządzania zasobami ludzkimi zawsze określa się na podstawie przebiegu odpowiedniej funkcji personalnej w danej firmie.. Cele zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.4.. Transfer wiedzy i dobrych praktyk jako sposób wprowadzania zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 27.. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest więc pojęciem szerszym od zarządzania kapitałem ludzkim.. Beck, Warszawa 2010, str. 18 Wyróżnia się dwanaście celów działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi: 1 .1.. Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie i istota Oprac.. Geneza i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.2.. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 1.1.. Typologia strategii zarządzania zasobami ludzkimi : 80: 3.4.. Metody badawcze 42 2.3.Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (Sylwia Wiśniewska) 67: 3.1.. Oczywiście wraz z początkiem XIX wieku, nastąpił rozwój ogólnego założenia co, przyjęło formę świadczeń.Inne klasyfikacje funkcji zarządzania Funkcje zarządzania według H. Fayola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt