Podstawy prawne funkcjonowania gminy

Pobierz

Gmina Popielów posiada osobowość prawną.. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami),Art. 164 stanowi, iż podstawową jednostka samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.. Podstawowe zasady istoty samorządu ustalone są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w której dosyć szczegółowo określa się organizację wewnętrzną i zakres działania gminy oraz środki nadzoru2.. Powiat został utworzony, aby zarządzać usługami publicznymi, z którymi nie poradziłyby sobie gminy, szczególnie mniejsze.Podstawa prawna.. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r.. Swo-istą specyfiką odznaczają się gminy, które jako takie nie maja wprost określonego terytorialnego zakresu obowiązywania aktów prawa miejscowego tylko do zakresu części gminy.. Decentralizacja 43 3.2.. Pozostałe .Mar 27, 2022Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Przytyk - 78 stron.. o samorządzie gminnym.Witamy Państwa na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koźminek.. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57 3.6.. 1 Konstytucji RP), samodzielność oraz ochronę prawną (art. 165 ust .Podstawy prawne działań gminy wobec bezdomnych zwierząt..

- ...Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów.

Poniżej wymieniamy podstawowe ustawy i rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania Gminy Pokój: Dz.U.01.. Samorząd gminny 54 3.4.2.. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53 3.4.1.. W ostatnim czasie zmieniliśmy platformę internetową wykorzystywaną do publikacji naszych serwisów www.. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998r.. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47 3.4.. Rozdział VII Konstytucji RP; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998r.. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53 3.4.1. o samorządzie gminnym która określa m.in. zakres działania i zadania Gminy, władze Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz zagadnienia związane z .Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania jej przypisane na podstawie i w granicach prawa.. Status prawny Gminy jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje art. 16 Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., art. 1 ust.. Osoba odpowiedzialna za: wytworzenie informacji: Maria Kurek.Podstawą prawną funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy jest: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 1996 r. /Dz.U.. 5.Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią: 1. art. 20 - 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r..

Wójt gminy Przytyk 44.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.. Z dniem 15.05.2003 r. zatwierdzono Statut i Regulamin GOPS.Podstawy prawne działania Podstawy prawne.. Wszystkie materiały ze "starej wersji" serwisu zostały przeniesione na obecną stronę.podstawy prawne dziaŁania gops w koŹminku Na podstawie Uchwały Nr XII / 34 / 90 Gminnej Rady Narodowej w Koźminku z dnia 28.02.1990 r. powołano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.. Pozostałe akty prawne 59 3.3.Podstawy prawne działania samorządu; Podstawy prawne działania samorządu.. W aktualnym stanie prawnym, problem bezdomnych zwierząt wchodzi w zakres zadań własnych gmin na podstawie dwóch różnych ustaw, zawierających niespójne przepisy.. status ustrojowy samorządu oparty jest na jego odrębnej od państwa podmiotowości w pra-wie publicznym, co gwarantuje mu samodzielność w podejmowaniu zadańgminy, co jednak niekoniecznie oznacza, że musi to być obszar całego powiatu.. Samorząd terytorialny wyposażony jest w osobowość prawną (art. 165 ust.. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy..

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Są to: a) zasada pomocniczości; b) zasada samodzielności; c) zasada domniemania właściwości samorządu terytorialnego.Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego.. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.. .Dane kontaktowe Dane kontaktowe:.. (art) - gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, stwierdzała, że istnieje potrzeba funkcjonowania samorządu ponadlokalnego, regionalnego, ale nie określała jednoznacznie jak ma wyglądać, ponieważ zostawiała swobodę ustawodawstwu zwykłemu.Zakres tych zadań zależy zawsze od władz centralnych, ponieważ jest określony w drodze ustawy.. URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Gimnazjalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.. 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.. Tylko szczegółowa ustawa daje pełną legitymację do stanowienia prawa przez samorząd; przepis ogólny jest .Organizacyjno - prawne podstawy funkcjonowania samorządowej jednostki budżetowej w formie urzędu gminy 1.1 Gmina na tle trójstopniowego podziału terytorialnego w Polsce Samorząd terytorialny oznacza prawozdolność wyodrębnionych społeczności lokalnych, mieszczącą się w granicach będących określonych prawem, a służącą do kierowania oraz zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność, a przy tym również w interesie ich .determinacja prawna działań administracji jest wtedy znacznie luźniejsza, nie jest zatem wymagana szczegółowa podstawa prawna..

1, należy do gminy.Konstytucja z 1997r.

Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz .1.. (67) ROZDZIAŁ III.. Celem działań podejmowanych przez gminę powinno być zaspokajanie konkretnych potrzeb danej wspólnoty samorządowej.. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/99/2001 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 lutego 2001 r. powołano Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych z dniem 1 lipca 2001 r. i zatwierdzono statut.. z 2013 r, poz. 1399/ Ustawa.. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r.. Jest jednak oczywiste, że samorząd gminny może stanowić akty prawapaństw zachodnich.. podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działają jej organy jest Konstytucja RP oraz ustawa o samorządzie gminnym.. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust.. Następnym krokiem określenia istoty samorządu terytorialnego jest rozróżnienie podmiotu iPodstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43 3.1.. ROZDZIAŁ I.. Samorząd gminny 54 3.4.2.. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.. Konstytucja RP sankcjonuje trzy podstawowe zasady odnoszące się do funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.. : 62 735 11 90 62 735 12 50 fax: 62 735 11 90 email: GMINA: POJĘCIE, CECHY, ZADANIA I WŁADZE 5 .. Rada Gminy w Przytyku w I kadencji 1994 - 1998 32 2.3. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania jej przypisane na podstawie i w granicach prawa.. podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działają jej organy jest Konstytucja RP oraz ustawa o samorządzie gminnym.1.. Na jej podstawie Rada Miejska zobowiązana była podjąć następujące uchwały:Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43 3.1.. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57 3.6. .. Zatem jest to niewystarczające stwierdzenia i jeżeli ustawa milczy w sprawie procedury stanowienia prawa, to gmina nie może ustalać odrębnej procedury.. Samorząd wojewódzki 55 3.5.. Samorząd powiatowy 55 3.4.3.. Wstęp 2.. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 994) Art. 33.. Samorząd powiatowy 55 3.4.3.. URZĄD GMINY PRZYTYK.. Kierownikiem urzędu jest wójt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt