Wopfu wzór wypełniony 2021

Pobierz

Niektórzy uwzględniają w tym samym dokumencie IPET oraz WOPFU - ja je oddzielam umieszczając informacje w IPET o tym, że WOPFU stanowi załącznik do tego dokumentu.. środa, 18 marca 2020 13Mar 1, 2021Aug 24, 2020Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia - wprowadzenie.. IPET przedmiotowy ucznia z autyzmem.. Przygotowałam dla Was gotowy wzór do ściągnięcia w dwóch .DOKUMENTY DO OPINI Z PP-P I DLA UCZNIÓW Z ROZPOZNANIA.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Wniosek o dofinansowanie wycieczek, imprez turystycznych organizowanych przez zakład pracy.Aug 31, 2021Imię i nazwisko[Wpisz tekst] ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD I FORM PRACY § 6.1.1 Nieustabilizowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie macierzystego języka Białystok.. Materiał pochodzi z Poradnika dla dyrektorów szkół, opracowanego przez zespół autorów pod redakcją pani Romany Cybulskiej z Kuratorium Oświaty w Łodzi.. WOPFU - ocena okresowa.. Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim.. lekcyjnych, rewalidacyjnych jak pozaszkolnych, utrzymuje się prawidłowy poziom sprawności manualnej i grafomotorycznej; dziewczynka nie maNowy Wiśnicz.. Materiał jest obecnie przygotowywany, wkrótce będzie w całości udostępniony na stronie ORE.Feb 15, 2021Ewaluacja WOPFU Obszar diagnostyczny Wyniki i efekty wypracowane w obrębie zrealizowanego wsparcia ucznia Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, w obrębie których konieczne jest udzielenie wsparciaAug 4, 2021Sep 21, 2021Aug 17, 2021Oct 28, 2021Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (2021) WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ (.pdf) (Kwotę 9 zł należy wpłacić na: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie nr konta 21 8890 5065 2000 0002)Czym jest WOPFU?. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych - korekcyjno-kompensacyjne + godz. z wych.. Zapoznanie z podstawą prawną niezbędną przy ewaluacji IPET.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaPROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Jest ona złożonym procesem rozpoznania, uwzględniającym kontekst funkcjonowania dziecka zarówno w przedszkolu jak i szkole, którego celem jest ocena jego:-poziomu wiedzy i umiejętności, - potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,-zakresu możliwości psychofizycznych i ograniczeń oraz trudności.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaMay 30, 2021Jan 15, 2021Data: 15.10.2021 Wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego Pobierz wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.WOPFU jest dokumentem, który ma określać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia; zakres, formy i metody wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów i/lub pomocy nauczyciela; trudności w funkcjonowaniu ucznia i przyczyny niepowodzeń edukacyjnych czy wychowawczych, ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w codziennym życiu placówki oraz efekty działań podejmowanych w celu poprawy sytuacji.Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.. Praktyczne podejście do przeprowadzenia weryfikacji założeń edukacyjno-terapeutycznych.Apr 8, 2022docplayer.plFeb 2, 2022Na podstawie WOPFU oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego tworzymy program dla danego dziecka.. Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS.. Załącznik do IPET ucznia z Zespołem Aspergera w Szkole Średniej z Oddziałami Integracyjnymi.Dziś podzielę się z Wami moim własnym, osobistym przykładem ewaluacji WOPFU.. Przedstawienie obszarów, które powinny być określone WOPFU.. Jest to tylko jeden z przykładów jak powinna wyglądać taka ewaluacja tego zacnego arkusza ;) Przejdźmy więc do konkretów :)ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniaImię i nazwisko ucznia: X Klasa: VI Rok szkolny: 2020/2021 II semestr Rozpoznanie: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Podstawa objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną: Orzeczenie nr Obszar rozpoznania Rozpoznanie Potrzeby dziecka wynikające… Zobacz więcejPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt