Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Pobierz

Po otrzymaniu wniosku.. » Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - DrukOŚWIADCZENIE* o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 2021 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Oświadczam, że w skład mojej rodziny/osób wspólnie zamieszkujących oraz wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (poz. 1 wnioskodawca) wchodzą następujące osoby:OŚWIADCZENIE ŚW Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa) .. Oświadczenie dotyczy wszystkich PEŁNOLETNICH członków rodziny, oświadczam, co następuje: 1) .. OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. W PRZYPADKU ZMIANY SYTUACJI RODZINNEJ LUB DOCHODOWEJ (M. IN.. y o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego ze zeznanie danych niezgodnych z prawdą, oświadczam co następuje:OŚWIADCZENIE.. I RODZINY WNIOSKODAWCY.. Imię i nazwisko /osoby zobowiązanej i członków rodziny lub osób niespokrewnionychOŚWIADCZENIE O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ WNIOSKODAWCY I RODZINY WNIOSKODAWCY Oświadczam, że do wniosku o stypendium socjalne nie dołączyłem/am zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej i mojej rodziny z uzasadnionych powodów.OŚWIADCZENIE ..

3.Aug 30, 2021Sep 25, 20203 days agoPierwszy dotyczy sytuacji, w której wnioskodawca i jego rodzina nigdy nie mieli kontaktu z naszym Ośrodkiem.

O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I DOCHODOWEJ WNIOSKODAWCY.. ZOBOWIĄZANEGO DO ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ .. 3) Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie- informacja o osobie zobowiązanej i członkach rodziny lub osobach niespokrewnionych wspólnie gospodarujących - w przypadku osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej w tabeli poniżej proszę wpisać imię i nazwisko, miejsce pracy i wysokość uzyskiwanego dochodu.. Regulamin ZFŚS powinien określać sposób ustalania dochodu, czyli m.in.: okres, z jakiego będą przyjmowane dochody rodziny czy gospodarstwa domowegoWAŻNE: Podstawowy DOCHÓD oznacza tutaj przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.. Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 poz. 568 ) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie* Dostarczenie zaświadczenia jest niemożliwe, ponieważ:.Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta ubiegającego się o świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej na Uniwersytecie Warszawskim wagi ogólne: 1. lekroć mowa o dochodzie, należy podać dochód netto..

...zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej.

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Oświadczam, że*….……………………………………………………………………………………………………………………….. (podpis urzędnika przyjmującego oświadczenie) (podpis składającego oświadczenie) Art. 233 § 1 k.k. "kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat".. Wtedy też nie dysponując jakąkolwiek informacją na temat studenta i jego rodziny, nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób (pozytywny / negatywny), zaświadczyć o sytuacji dochodowej i majątkowej wnioskodawcy.Uprawniony obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.. czytelny podpis składającego oświadczenie.Oświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta Oświadczam, że do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie zostało dołączone zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej i mojej rodziny z ośrodka pomocy społecznej, ponieważ .OŚWIADCZENIE Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: a) nie dołączyłem/am do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej i mojej rodziny z powodu:OŚWIADCZENIE O SYTUACJI DOCHODOWEJ, RODZINNEJ I ZDROWOTNEJ..

UZYSKANIA DOCHODU) ZOBOWIĄZUJĘDec 27, 2021Zaświadczenie z OPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny musi być (w moim przypadku tj. dochód poniżej ~500 złotych/osoba) dołączone do wniosku o stypendium socjalne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I DOCHODOWEJ WNIOSKODAWCY I RODZINY WNIOSKODAWCY Oświadczam, że nie dołączyłem/amzaświadczenia z ośrodka z pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej mojej i mojej rodziny z uzasadnionych powodów.. Oświadczam, że nie dołączyłem/am zaświadczenia z ośrodka z pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej mojej i mojej rodziny z uzasadnionych powodów.Oświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta Oświadczam, że do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie zostało dołączone zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej i mojej rodziny z ośrodka pomocy społecznej, ponieważ: .O Ś W I A D C Z E N I E Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: .. oświadczenie) przyjmującego oświadczenie) Author: Użytkownik Created Date: 4/8/2020 2:17:31 PM .TAGI: oświadczenie o dochodach oświadczenie majątkowe odmowa świadczeń z pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją wspierającą osoby lub rodziny w pokonaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują.. W postępowaniu o przyznanie tych świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia.OŚWIADCZENIE STUDENTA O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJATKOWEJ RODZINY ..

Dokumenty zaświadczające o dochodzie:Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.. Jeżeli wnioskodawca chce dołączyć jako dowód w sprawie informację o sytuacji ekonomicznej może skorzystać z oświadczenia według poniższego przykładu:osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt