Podstawowy system czasu pracy a okres rozliczeniowy

Pobierz

Artykuł 129 Kodeksu pracy stanowi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.W podstawowym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące.. W tym systemie czas pracy należy planować tak, żeby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.Przy poszczególnych systemach czasu pracy przepisy określają różne okresy rozliczeniowe.. Nie ma w tym przypadku możliwości stosowania wydłużeń dobowego czasu pracy.Jako podstawę obliczenia zarówno wynagrodzenia, jak i dodatku za tę pracę przyjmuje się wysokość wynagrodzenia obowiązującą w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego, a w celu obliczenia stawki godzinowej - wymiar czasu pracy przypadający do przepracowania w ostatnim miesiącu, obliczony zgodnie z art. 130 § 1 kodeksu pracy dla tego miesiąca.Okres rozliczeniowy a system czasu pracy Pewnie zastanawiasz się, jaki okres rozliczeniowy będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.. w taki sposób że w jednym tygodniu pracy np. w pierwszym tygodniu rozliczeniowym ustala pracownikom 4dni wolne a w następnych tygodniach ustala soboty pracujące w tych 2-uch miesiącach.System równoważnego czasu pracy dopuszcza wydłużenie czasu pracy w danym dniu lub tygodniu, a skrócenia go w innym dniu lub tygodniu bądź udzielenia dni wolnych od pracy..

Każdy system czasu pracy wydłuża okres rozliczeniowy.

Okres rozliczeniowy w podstawowym systemie czasu pracy wynosi 4 miesiące (i może być wydłużony do 12).. W podstawowym systemie czasu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:Systemy czasu pracy - Kodeks pracy Wyróżniamy kilka systemów czasu pracy.. Ważne jest jedynie to, aby ruchomy czas pracy właściwie wprowadzić i aby zawsze zapewnić pracownikom minimalne okresy odpoczynków (dobowych i tygodniowych).Okres rozliczeniowy czasu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy.. Normatywny czas pracyPracodawca może też sam wprowadzić okres rozliczeniowy (gdy w zakładzie nie działa organizacja związkowa lub nie wyraża zgody na przedłużenie okresu w rów­noważnym systemie czasu pracy), po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspek­tora pracy.. W praktyce podstawowy jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy.Podstawową normą czasu pracy jest praca: 8 godzin dziennie; przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy; w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.. Autor: .. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może .Przy podstawowym systemie czasu pracy, dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy..

Ile wynosi okres rozliczeniowy?

Aby dobrać odpowiednią długość, musisz uwzględnić system czasu pracy w którym pracujesz, bowiem maksymalna długość okresu rozliczeniowego jest od niego uzależniona.Okres rozliczeniowy może przyjmować różne odcinki czasu, kodeks pracy przewiduje okresy rozliczeniowe od 4 tygodni, przez jeden miesiąc, 2 - 4 miesiące, aż po 6 lub 12 miesięcy w szczególnych przypadkach, po upływie których następuje zbilansowanie i rozliczenie przepracowanej liczby godzin.Okres rozliczeniowy przyjęty w danej firmie, stanowi ramy czasu pracy i to na jego podstawie, wyliczany jest wymiar czasu pracy pracownika oraz dokonuje się ustalenia, czy nie zostaną przekroczone normy czasu pracy..

Co do zasady okres rozliczeniowy w firmie nie może przekraczać 4 miesięcy.

Maksymalny wymiar czasu pracy w dniu roboczym dla pracownika wynosi w systemie podstawowym czasu pracy 8 godzin, okres rozliczeniowy standardowy - 4 miesiące.Ruchoma organizacja czasu pracy może być zastosowana w każdym systemie czasu pracy oraz bez względu na obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy czasu pracy.. Okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy wynosi miesiąc (ale może być wydłużony do 3 miesięcy, przy pracach uzależnionych od pory roku do 4 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach do 12 miesięcy - art. 129 § 2 K.P).. Niekiedy zachodzi potrzeba, aby osoby zatrudnione w systemie równoważnym pracowały w podstawowym.. tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.Podstawowy okres rozliczeniowy pracodawcy z pracownikiem.. Inspekcja pracy podważyła to twierdząc, że nie można mieszać systemów czasu pracy i zmiana systemu jest możliwa tylko na koniec okresu rozliczeniowego.Miesięczny okres rozliczeniowy dotyczy również pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych..

Dobowy wymiar czasu pracy w systemie równoważnym może być przedłużony do 12 godzin.

4 tygodnie - tyle trwa okres rozliczeniowy w przypadku osób, które wykonują pracę w ruchu ciągłym.. System ten charakteryzuje się tym, iż bezpośrednio stosowane są podstawowe normy czasu pracy (norma dobowa 8 godzin, średniotygodniowa 40 godzin).. Podstawowy system czasu pracy jest najpopularniejszy i zakłada maksymalnie 8-godzinny dobowy wymiar czasu pracy, a okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach 6 lub 12).Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 k.p.).. W podstawowym systemie pracy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin, a w każdym tygodniu - 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.Planowanie czasu pracy Ewidencjonowanie czasu pracy Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracował w styczniu 2008 r. w godzinach nadliczbowych, gdyż dwa razy został w pracy dłużej.. Pracuję w systemie podstawowym okres rozliczeniowy 4 miesiące.Dodatkowo w warunkach szkodliwych.Pracodawca sporządza harmonogram pracy na 2 m-ce.. Pracownik wykonuje swoje obowiązki przeciętnie 5 dni w tygodniu.. Najdłuższy okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy i dopuszczalny jest w podstawowym systemie czasu pracy w rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi .System podstawowy; Normy czasu pracy wynoszą: - 8 godzin (dobowa), - przeciętnie 40 godzin (średniotygodniowa).. Kodeksu pracy: "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy".Zatrudniamy pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.. Dla pracownika, którego czas pracy mieści się w powyższych ramach nie trzeba wprowadzać szczególnego systemu czasu pracy.. Okres rozliczeniowy - w systemie podstawowym - może trwać do 4 miesięcy, a w szczególnych przypadkach - do 12 miesięcy.Jak czytamy w Kodeksie pracy, w takim systemie "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy" (źródło: Kodeks pracy, Art. 129. oraz ustawy o związkach zawodowych) okres rozliczeniowy w każdym systemie czasu pracy może zostać wydłużony, jednak nie może wynosić więcej niż dwanaście miesięcy.Przykładowy grafik czasu pracy przy miesięcznym okresie rozliczeniowym w systemie równoważnym może zatem oznaczać, że pracownik w jednym tygodniu pracy pracuje przez 48 godzin (np. 4 dni po 10 godzin i jeden dzień 8 godzin), ale w kolejnym tygodniu pracuje tylko 32 godziny (2 dni po 10 godzin i jeden dzień 12 godzin, a pozostałe dni .Witam !.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt