Wniosek o wykładnię wyroku k p c termin

Pobierz

Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy.. Sąd z urzędu nada.Art.. (uchylony)miejscowej zastosowanie znajdzie art. 45 k.p.c.10 Przepis ten w po-wyższej sytuacji upoważnia Sąd Najwyższy do oznaczenia na po-siedzeniu niejawnym właściwego sądu.. Zgodnie z art. 350 par.. Przedmiot wykładni Przedmiotem wykładni, mimo iż nie wynika to wyraźnie z treści przepisu art. 352 k.p.c., może być nie tylko wyrok, ale rów-_____Wniosek a bieg terminu do wniesienia apelacji.. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu) .. Wykładnia wyroku przez sąd, który go wydał (tzw. wykładnia autentyczna), ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, jakie mogą wyniknąć przy wykonywaniu wyroku (art. 352 k.p.c.), bądź też - jeśli chodzi o wyrok nienadający się do wykonania w drodze egzekucji - wątpliwości co do innych skutków wyroku (np. z zakresu .Wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony w ciągu siedmiu dni od ustalenia przyczyny uchybienia terminu (art. 169 kpc § 1.. Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści..

Kiedy można wystąpić o wykładnię wyroku?

Postanowienie w tym przedmiocie sąd może.. Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.Termin do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku wynosi dwa tygodnie od ogłoszenia wyroku lub od doręczenia wyroku, gdy jego doręczenie następuje z urzędu (np. w przypadku wyroków zaocznych).Zgodnie z art. 1208 § 1 KPC, w razie złożenia wniosku o sprostowanie lub wykładnię wyroku sądu polubownego, termin do wniesienia skargi o jego uchylenie zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.Jun 21, 2020Wniosek o wykładnię wyroku; Wniosek o uzupełnienie wyroku; .. Postępowanie przed sądem / Wniosek o sprostowanie wyroku.. Powyższe wnioski: o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie mają wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.. Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1203 Poprzedni Art. 1202.W takiej sytuacja strona może, w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyroku (w przypadku doręczenia wyroku z urzędu - od jego doręczenia), zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku.. Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku a bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia Dz.U.2021.0.1805 t.j..

[Bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia] Art. 353.

Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.. Z tego względu wykluczone jest żądanie przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego z powodu złożenia jednego z wymienionych wniosków.Sep 16, 202122.Uchylony został paragraf 2 art. 369 kpc stanowiący o tym, że jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.Zgodnie z art. 1208 § 1 k.p.c., w razie złożenia wniosku o sprostowanie lub wykładnię wyroku sądu polubownego termin do wniesienia skargi o jego uchylenie zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.Art.. 1 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.. Zgodnie z art. 352 kpc, sąd który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.. Orzeczenia: 7Warto zatem pamiętać, że przepisy dają nam możliwość wystąpienia o wykładnię orzeczenia do sądu, który je wydał.. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty..

Kompletność wyroku ma...Kodeks Postępowania Cywilnego art. 353.

Art. 353 1. Wydanie nakazu zapłaty § 1.. Uzasadnienie sąd powinien sporządzi w ciągu 2 tygodni.. Kwestię tę uregulowało orzecznictwo.Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o wyrokachJun 16, 2022Jun 15, 2022Wniosek o wykładnię wyroku może być złożony w każdym czasie, nie jest on ograniczony żadnym terminem ustawowym.W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, iż z treści art. 352 KPC wynika, że sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.. Konieczność dokonania wykładni wyroku zachodzi wówczas, gdy jego treść została sformułowana w sposób niejasny, uniemożliwiający jednoznaczne zrozumienie tekstu.Oct 23, 2021Jun 6, 2022Pomimo powyższych argumentów, uważam, że dopuszczalna jest wykładnia, zgodnie z którą w opisanych okolicznościach zastosowanie będzie miał termin 3-miesięczny nawet wówczas, gdy postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego zostało wszczęte dopiero w 2016 r.Natomiast wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem ma dla tego terminu istotne znaczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt