Punkty rekrutacyjne za szczególne osiągnięcia

Pobierz

Przez świadectwo ukończenia szkoły podstawowej należy rozumieć również 4): świadectwo ukończenia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresieW przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.Art.. Kolejne wiersze składają się z następujących informacji: nazwisko ucznia (Nazwisko), imię ucznia (Imie), liczba punktów za osiągnięcia (Osiagniecia), ocena zotrzymać 7 punktów; • punkty za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych daje maksymalnie do 18; • punkty za wolontariat - 3.. W tej części punktacji warto zwrócić uwagę na dwa zagadnienia.. 2 pkt 4 lit. a Prawa oświatowego wskazuje, że w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych brane są pod uwagę szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, nie zaś osiągnięcia wymienione na świadectwie promocyjnym we wcześniejszych klasach.Za ocenę celującą można dostać 18 punktów, za bardzo dobrą - 17, za dobrą - 14, za dostateczną - 8, za dopuszczającą - 2 punkty..

Inne szczególne osiągnięcia - maksymalnie 18 punktów.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.. 134 ust.. Jeśli kandydat startuje do wielu różnych klas o różnych profilach, w każdej może mieć nieco inny wynik punk-tów za świadectwo, w zależności .. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust.. Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum.Jun 14, 2022May 28, 2021Feb 26, 2021celującym - przyznaje się po 18 punktów; bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów; dobrym - przyznaje się po 14 punktów; dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty..

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 72 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.3 − dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, − dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.. Jeśli kandydat startuje do wielu różnych klas o różnych profilach, w każdej może mieć nieco inny wynik punk-tów za świadectwo, w zależności .W pliku punkty_rekrutacyjne.txt znajduje się 514 wierszy z danymi uczniów, potrzebnymi do przeprowadzenia rekrutacji.. Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów.6.. Po pierwsze dwa przedmioty punktowane określane przez szkołę.Na świadectwach w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,Jun 8, 2020Nov 23, 2020Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.. 2.1.Aug 12, 2020otrzymać 7 punktów; • punkty za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych daje maksymalnie do 18; • punkty za wolontariat - 3..

W pliku punkty_rekrutacyjne.txt znajduje się 514 wierszy z danymi uczniów, potrzebnymi do2.

1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym .Jul 22, 2021W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.Jan 31, 2022Jun 18, 2022Jul 2, 2021May 19, 2022- maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych w Zarządzeniu Nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt