Voxel sa skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017

Pobierz

Informacje o jednostce dominuj ącej: Jednostka dominuj ąca: "Eurotel" Spółka Akcyjna Siedziba podmiotu: 80-126 Gda ńsk, ul. My śliwska 21Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r.. 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku przeliczono przy użyciu.. Firma audytorska została wybrana do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki dominującej z dnia 30 maja 2018 r.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU .. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2017 roku Grupa Kapitałowa Voxel w tys. PLN w tys. EUR Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 roku 3 .WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł: w tys. EUR: 2018: 2017: 2018: 2017: Grupa Kapitałowa Voxel: I. do 31.12.2017r.Przedmiotowe uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdaniu .zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według : MSSF: w walucie : zł: data przekazania: 2017-03-24: VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VOXEL S.A. Usługi inne (uin)Grupa Kapitałowa Voxel Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli wybrane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2017.kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31: Grupa Kapitałowa Voxel: Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów: I..

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 19 iii.

opinia i raport audytora dotyczĄce skonsolidowanego sprawozdania finansowego mediacap sa za 2014 58Download "skonsolidowane sprawozdanie finansowe" Download Document.. Strona 1 3 5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 63 mediacap sa raport 2014 spis treŚci i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4 ii.. GK REDAN SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2018 R. w tys. zł w tys. EUR I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2018 I kwartał 2017 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017 01.01.2018 -Raport Roczny 2018 - IMS - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w rokuVISTULA GROUP SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok VISTULA GROUP SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 przygotowane zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską 2 Spis treścivoxel s.a. ŚrÓdroczny skrÓcony raport pÓŁroczny za okres 6 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 czerwca 2016 roku obejmujĄcy ŚrÓdroczne skrÓcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaŁowej voxel s.a. za okres 6 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 czerwca 2016 roku oraz ŚrÓdroczne skrÓcone sprawozdanievoxel s.a. ŚrÓdroczny skrÓcony raport pÓŁroczny za okres 6 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 czerwca 2015 roku obejmujĄcy ŚrÓdroczne skrÓcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaŁowej voxel s.a. za okres 6 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz ŚrÓdroczne skrÓcone sprawozdanie finansowe voxel s.a. za okres 6 miesiĘcy zakoŃczonySkonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe 31 grudnia 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) F1 Spis treści SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIESkonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2017 (kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej) Strona 2 z 59 Grupa Kapitałowa Emperia to: Wiarygodność i dbałość o akcjonariuszy - wiarygodność i dbałość o akcjonariuszy - orientacja na klienta - rozwój i otwartość - współpraca-skutecznośćSprawozdanie Finansowe REDAN SA za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 sporządzone zgodnie z MSR 34 w kształcie..

Grupa BUDIMEX Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku ...

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012.. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Kraków, 24 marca 2017 roku Grupa Kapitałowa VOXEL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 (w tysiącach PLN) 2Bilans — 17 YE Voxel Sprawozdanie z sytuacji finansowej 2017.pdf.. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy za 2018 rok; Skonsolidowane sprawozdania finansowe ARCHIWUM za lata 2012-2017SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2017 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej .. kursu 1 EUR = 4,2566 .Zgodnie z § 27 ust.. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów: 2018: 2017: 2018: 2017: II..

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018.

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel za okresGrupa Kapitałowa Redan SA Łódź, dnia 22 maja 2019 r. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA za rok 2018 sprządzone zgodnie z MSR w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską .. Zysk _strata_ brutto na sprzedaży: 48 347,9: 41 654,9: 11 330,9: 9 856,1: IV.. Grupa Kapitałowa VOXEL S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 (w tysiącach PLN) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 65 stanowią jego integralną część 6Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017r..

Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego — 17 YE Voxel Sprawozdanie z Badania EY.pdf.

Położenie siedziby jednostki dominującej: Miejscowość .. Klaudia Lewicka; 1 lat temu ; Przeglądów: Transkrypt.. oŚwiadczenia zarzĄdu 54 iv.. 1 skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla: ALUMAST S.A. za okres: Data sporządzenia: 2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa jednostki ALUMAST S.A.. Informacja dodatkowa — 17 YE GK Voxel Sprawozdanie Skonsolidowane 2017.pdf.1 voxel s.a. rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 wrzeŚnia 2017 roku obejmujĄcy ŚrÓdroczne skrÓcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaŁowej voxel s.a. za okres 9 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 wrzeŚnia 2017 roku oraz ŚrÓdroczne skrÓcone sprawozdanie finansowe voxel s.a. za okres 9 miesiĘcy zakoŃczony dnia 30 wrzeŚnia 2017 rokuPozycje ze sprawozdania z. całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres.. Zysk _strata_ operacyjny: 31 011,1: 25 841,7: 7 267,8: 6 114,58..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt