Ustawa o zmianie imienia i nazwiska lex

Pobierz

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska należy złożyć osobiście do właściwego organu.Art.. z 2016 r., poz. 10)Obywatel polski jest uprawniony do zmiany imienia i nazwiska w przypadkach i trybie wskazanych w niniejszym dekrecie.. UDOSTĘPNIJ.. Oznacza to, że w przypadku nazwiska m.in. ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka, można po dopełnieniu warunków formalnych, uzyskać zmianę.. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku imion - po zmianie można mieć najwyżej dwa.Nov 3, 2021Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 707 Wersja archiwalna od 2021-10-05 do 2021-11-02. wniosek o zmianę nazwiska i imienia.. 1 pkt 4, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.. Możliwość zmiany nazwiska ustanawia ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie imienia lub nazwiska zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:Jun 2, 2021Zastosowanie do zmiany nazwiska oraz imienia dziecka znajdzie również Ustawa o zmianie imion i nazwisk..

Akt prawny ... o zmianie imienia i nazwiska.

1.Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.. ISO 9001 ISO 14001. zaloguj facebukiem Antysmog: .. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustawW ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 27-49; 2) art. 66 otrzymuje brzmienie: "Art. 1.Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.. 1 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U. Nr 56, poz. 310) otrzymuje brzmienie: "Osoby, względem których zachodzą przyczyny, wymienione w art. 3 ust.. [Nazwiska podlegające zmianie] 1.Oct 7, 2021Strona zawiera opisy aktĂłw prawnych opublikowanych w : Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim i EUR-lex.. z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.U.. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim..

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

(2) pkt 2) - 4), mogą złożyć prośbę o zmianę nazwiska bądź imienia i nazwiska do dnia 31 grudnia 1949 r." Art. 2.Jun 15, 2022Polskie prawo przewiduje w określonych okolicznościach możliwość zmiany nazwiska.. 2021 poz. 1988. obowiązujący.. 1 ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.Odpowiedź na te pytania odnajdziemy w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.. 1 zdanie .Polska - Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Austria - Ustawa o zmianie nazwisk i imion - NAG z 22 marca 1988 r., Dania - Ustawa o nazwiskach - LBK 392 z 1 maja 2012 r., Szwecja - ustawa o imionach i nazwiskach z dnia 24 czerwca 1982 r., Francja - Dekret nr 94-52 z 20 stycznia 1994 r.,Imię i nazwisko są trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisanymi poprzez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego.. Natomiast zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka (art. 9 ustawy o zmianie imienia lub nazwiska).. Tytuł.. Zmiana może nastąpić tylko z ważnych powodów przykładowo wskazanych w art. 4 ust.. Istnieje tekst jednolity - POKAŻ JEGO AKTUALNĄ WERSJĘ input..

zgoda rodzica na zmianę nazwiska przez dziecko.

(2) Przepis ust.. (1)[Dopuszczalna ilość członów nazwiska; dopuszczalna ilość imion] 1.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska.Nov 3, 2021o zmianie imienia i nazwiska Art. 1.. Ustawę stosuje się do: 1) obywateli polskich;Zmiana we wskazanych sytuacjach byłaby możliwa jedynie wówczas, gdy osoba ubiegająca się posiadałaby członków rodziny o tym nazwisku.. z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U.. Informacja o tekście jednolitym (3) Adres publikacyjny.. Prawo administracyjne KOMENTARZE SUBSKRYBUJ.. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z tym związane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt