Sprawozdanie z odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego

Pobierz

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Nauczyciel kontraktowy - w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty.Opiekun stażu.. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego realizowany w okresie stażu i sprawozdanie uwzględniające stopień jego realizacji, zmiany i modyfikacje wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia10.. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.Zakończenie stażu nauczyciela kontraktowego.. "* Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela mianowanego— I semestr.. Pobierz lub kup 6.15 zł.. TERMIN STAŻU: Data rozpoczęcia 01.09.2012 Data zakończenia 31.05.2013 Opiekun mgr Beata Klimowicz.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Na zakończenie stażu nauczyciel kontraktowy przygotowuje sprawozdanie, które następnie przedstawia dyrektorowi.Nagłówek SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel stażysta: mgr ?.

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc.

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu.. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodzicówJuliana Grunera w Świerznie (miejsce stażu) Świetlica (przedmiot nauczany) Mariola Fijałkowska (opiekun stażu) 1 3 Karty uczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada.Spis dokumentów nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Wykształcenie: wyższe magisterskie.. Nieuzyskanie statusu nauczyciela mianowanego po 4 latach od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego nie jest Staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu odpowiednio 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i 1 roku od..

- tożsamy z rocznym planem pracy nauczyciela.

Szczegółowo omówiono m.in.: jak napisać sprawozdanie; na czym polega ocena dorobku zawodowego nauczycielaNauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodzicówNauczyciel kontraktowy - awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Ma na to maksymalnie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju.na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, przepisy nie określają również formy sprawozdania z po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w.Nauczyciel stażysta: Natalia Butkiewicz Opiekun stażu: Anna Kajdaniak Czas trwania stażu: - 2 Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego..

Imię i nazwiska opiekuna stażu: mgr Dorota Kraszewska.

Sprawozdanie po odbyciu stażu.staż na nauczyciela kontraktowego, Poradniki, Projekty, Badania z: Statystyka, statystyka opisowa.. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej.. Wiem co jem.ppt.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.2.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania.2.. Podobnie jak w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, dyrektor Następnie dyrektor szkoły ustala ocenę pracy nauczyciela za okres stażu.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Wydłużanie stażu.. Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela.. Nauczycielem mianowanym można zostać również bez Obowiązki nauczyciela kontraktowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju.Odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego..

Opiekun stażu: mgr ???

Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu 9g ust.. Szkoła: nazwa Data rozpoczęcia stażu: np.Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz Źle przeprowadzona jest skutkiem późniejszego unieważnienia stażu z konsekwencją ponownego odbycia w następny roku szkolnym.Dyrektor szkoły musi zapewnić warunki do odbycia stażu.. Jednak skoro pierwsza umowa jest na zastępstwo, nie będę robić stażu, prawda?. Jemy zdrowo - sałatka warzywna (scenariusz zajęć dla dzieci cztero-, pięcioletnich).. Rozkład materiału.. W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie- będę pracować na podręcznikach.Obowiązki opiekuna stażu.pdf.. Drogi Nauczycielu Kontraktowy!. Można to wcześniej ustalić z opiekunem lub dyrektorem szkoły.. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.Mianowanie z mocy prawa - bez stażu.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych we wrześniu.Okres trwania stażu: 1 września 2015r.. Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Doskonalenie własnego warsztatu pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt