Urlop uzupełniający dla nauczyciela czy można dzielić

Pobierz

Jeżeli jednak w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat, została zawarta dodatkowa umowa o pracę ponad godziny realizowane w ramach uzupełnienia, urlop zdrowotny w szkole macierzystej nie usprawiedliwi nieobecności w pracy.Mar 25, 2022Jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w kwocie 1/12 wysokości dodatku przyznanego za rok poprzedni.. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.Oznacza to, że spełnia jeden z kluczowych warunków skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.. Zatem jeżeli nauczycielka złoży wniosek o udzielenie urlopu w całości od 8.02.2017 r. to zakończy go w dniu 30.05.2017 r.Dyrektor obowiązany jest udzielić urlopu uzupełniającego w terminie wskazanym we wniosku złożonym przez nauczyciela, który chce wykorzystać urlop uzupełniający bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (art. 163 § 3 k.p.).. 1 Karty Nauczyciela).. Bo to nie wynika wprost z przepisu prawnego, lecz z jego interpretacji i przyjętej praktyki oraz ze zdrowego rozsądku.W przypadku zatem wypłaty nauczycielowi jednorazowego dodatku uzupełniającego po ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, podstawy tej nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami.Jeżeli zatem nauczycielka wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, to dyrektor szkoły jest tym wnioskiem związany, co oznacza, że urlop uzupełniający powinien być udzielony bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.Jul 6, 2020Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS..

Podstawa prawna:Czy urlop uzupełniający można dzielić na części?

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pracownika, który zgodnie z treścią art. 174 § 1 kp składa wniosek do pracodawcy.. Należy jednak pamiętać o zasadzie wyrażonej w art. 64 ust.. Należy zatem zastosować w tym zakresie ogólne, dla urlopów wypoczynkowych, zasady i udzielić go do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust.. Urlop uzupełniający udzielany jest w tygodniach.Jun 18, 2020Natomiast sytuację takich nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych, reguluje art. 165 k.p., zgodnie z którym jeżeli nauczyciel nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym w planie urlopów z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (bo np. korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia), pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu urlopu i udzielenia go w późniejszym okresie.Jul 2, 2020Urlop bezpłatny udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony.. 1 Karty Nauczyciela, urlop uzupełniający przysługuje nauczycielowi w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego .urlop uzupełniający nauczyciela..

można dzielić.

Sprawdź, czy to oznacza, że w lipcu i sierpniu otrzymają wyższe wynagrodzenie, niż gdyby pracowali.. kiedy urlop ulega przesunięciu na inny termin a kiedy i kogo można odwołać z urlopu wypoczynkowego.. Wymiar urlopu uzupełniającego zależy od okresu urlopu wypoczynkowego wykorzystanego podczas ferii szkolnych (zimowych i letnich).Karta Nauczyciela nie przesądza o tym, czy urlop uzupełniający powinien być udzielony w jednej czy kilku częściach.. 4 Karty Nauczyciela, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego.. Nauczyciele, którym przysługuje prawo do urlopu uzupełniającego, nie zawsze chcą korzystać z niego w jednej części.. Prawidłowe jest udzielenie urlopu uzupełniającego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.Oct 4, 2021Dokładny termin urlopu uzupełniającego ustala dyrektor szkoły, przy czym nie ma przeszkód formalnych, aby takiego urlopu udzielić nauczycielowi na przykład od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego..

8 lipca ...Od 08.03.2020 do 03.05.2020 urlop uzupełniający.

Anna Trochimiuk; 22 lutego 2019 r. 160; .. a od 16 maja 2014 r. do 15 maja 2015 r.na urlopie dla poratowania zdrowia.. Mam pytania.. Zawiera aktualne przepisy i ich interpretacje.Karta Nauczyciela (tekst jedn.. termin dla opiekuna nie jest uzależniony od napisania sprawozdania przez nauczyciela, a od zakończenia przez niego stażu .. dzielenie się .Rachunkowość Zasady ogólne; Księgi rachunkowe; Ewidencja księgowa; Sprawozdawczość; AmortyzacjaRachunkowość Zasady ogólne; Księgi rachunkowe; Ewidencja księgowa; Sprawozdawczość; AmortyzacjaW obecnym brzmieniu art. 66 ust.. Udzielenie urlopu bezpłatnego nie jest obligatoryjne zarówno w przypadku pracownika, jak i nauczyciela.Sep 2, 2021kika2010 pisze:Niestety art 66 nie mówi o tym czy urlop uzup.. Czy od 08.03.2020 tak jak rozpoczął się urlop uzupełniający dalej kontynuuje staż i powinna mieć przydzielonego opiekuna stażu?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt